ท่องเที่ยว 60 วัดรับพลังบวก
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย