นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย