ปลาวาฬ อิสสระ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย