ปันปัน นาคประเสริฐ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย