ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย