พริษฐ์ วัชรสินธุ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย