พลอย จริยะเวช
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย