พล ตัณฑเสถียร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย