พุทธทาสภิกขุ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย