ภัทราวดี มีชูธน
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย