ภาพยนตร์ไทย
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย