มายด์ ภัสราวลี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย