มิว ศุภศิษฏ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย