มูลนิธิข้าวขวัญ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย