ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย