รวิศ หาญอุตสาหะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย