ระกแท้ไม่แพ้ระยพห่าง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย