รุ่งโรจน์ ไทยนิยม
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย