ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย