วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย