วรัตต์ วิจิตรวาทการ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย