วิจารณ์ พานิช
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย