วีรพร นิติประภา
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย