สรกล อดุลยานนท์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย