สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย