สรวง สิทธิสมาน
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย