สันต์ ศรีแก้วหล่อ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย