สายพิณ กุลกนกวรรณ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย