สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย