ห้าวแป้งจ๋าอย่าแกงน้อง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย