องอาจ ชัยชาญชีพ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย