อรุโณชา ภาณุพันธุ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย