อาข่า อ่ามา
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย