อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย