อาร์ทตี้ ปฐพร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย