อำนาจ เรียนสร้อย
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย