อุทิศ เหมะมูล
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย