อ๊อฟ ปองศักดิ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย