เขียนไขและวานิช
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย