เชาวเลข สร่างทุกข์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย