เดชา ศิริภัทร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย