เยาวดี ชูคง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย