เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย