โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย