โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย