โสภณ ศุภมั่งมี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย