ใครคือเจ้าของบ้าน ฉันหรือแมว
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย