เวียนว่ายตายเกิด

ชีวิตสำมะหาอันใด แค่เวียนว่ายตายเกิดในโลกสมมติ

ทุกข์ – ตัวตนในโซเชียลมีเดียเป็นทุกข์

ทุกข์จะดับไปได้เพราะชาติดับ

 

ชาติ – การเกิดขึ้นของตัวตนในโซเชียลมีเดีย

ชาติจะดับไปได้เพราะภพดับ

 

ภพ – ภาระหน้าที่ ที่จะต้องคอยโพสต์แสดงความเห็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดทั้งวัน

ภพจะดับไปได้เพราะอุปาทานดับ

 

อุปาทาน – ความยึดติดในตัวตน ที่เหมือนว่าดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและคงที่

อุปาทานจะดับไปได้เพราะตัณหาดับ

 

ตัณหา – เพราะความอยากได้ไลก์ อยากได้แชร์ อยากได้คอมเมนต์ชื่นชม

ตัณหาจะดับไปได้เพราะเวทนาดับ

 

เวทนา – ความรู้สึกโกรธเกลียด รักหลง หรือเฉยๆ กับทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา

เวทนาจะดับไปได้เพราะผัสสะดับ

 

ผัสสะ – การรับรู้ของเราต่อเรื่องราวมากมาย ด้วยเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็ว

ผัสสะจะดับไปได้เพราะสฬายตนะดับ

 

สฬายตนะ – ช่องทางการเปิดรับสื่อแบบตลอดเวลา บนฝ่ามือ ทุกที่ ทุกเวลา

สฬายตนะจะดับไปได้เพราะนามรูปดับ

 

นามรูป – ลองปิดสมาร์ตโฟนซะบ้าง

นามรูปจะดับไปได้เพราะวิญญาณดับ

 

วิญญาณ – ก็จะค่อยๆ คลายความหมกมุ่น เสพติด ผูกพันกับตัวตนในนี้

วิญญาณจะดับไปได้เพราะสังขารดับ

 

สังขาร – ไม่เอาอารมณ์ไปปรุงแต่งกับเรื่องไร้สาระรายวัน

สังขารจะดับไปได้เพราะอวิชชาดับ

 

อวิชชา – ดับความไม่รู้ ว่าทั้งหมดที่เล่นๆ กันมา ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

 


อ้างอิง: https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปฏิจจสมุปบาท