▶︎ FOET Slot Machine: ความฝันที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดของ Slot Machine

Watch
13 Nov 2020
เรื่องโดย:

ภัทรพร บุญนำอุดม

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

ภัทรพร บุญนำอุดม

บรรณาธิการออนไลน์ a day BULLETIN 

ภาพโดย

วงศกร ยี่ดวง

ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอประจำ a day BULLETIN

ภาพโดย

พลภิศิษฐ์ ศรีวงศ์จรรยา

นักตัดต่อสมัครเล่นประจำ a day BULLETIN