▶︎ ครูใหญ่ อรรถพล: มุมมองต่อเด็กรุ่นใหม่ และอุดมการณ์ความเป็นครู

Watch
21 Oct 2020
เรื่องโดย:

ภัทรพร บุญนำอุดม

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

ภัทรพร บุญนำอุดม

บรรณาธิการออนไลน์ a day BULLETIN 

ภาพโดย

ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Video Editor of a day BULLETIN

ภาพโดย

วงศกร ยี่ดวง

ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอประจำ a day BULLETIN